Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia z wykorzystaniem sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, albowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W niewielu szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają natomiast ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci na skutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego familii przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania zazwyczaj pokrywają straty doznane przez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety obniżyć, jeśli pozostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu